Upozornění o ochraně autorských práv

Pro reprodukci nebo jakékoliv jiné užití textové či multimediální informace (obrázky, audiovizuální záznamy a zvukové záznamy) je vyžadován předchozí písemný souhlas provozovatele, kterým je společnost JdemeFanfit s.r.o. (dále také „JF.cz“). Není tedy dovoleno bez písemného souhlasu JF.cz tyto webové stránky (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp.

Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně zdrojového kódu, grafických prvků, obrázků, textů, grafických ploch, registrovaných značek a log, je dílem JF.cz a podléhá autorským právům, jež náležejí JF.cz, případně dílem dalších osob, které postoupili právo k užití díla na JF.cz a je tak chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tuto webovou stránku spravuje společnost JdemeFandit s.r.o. (dále také „JF.cz“), s cílem zajistit pro širokou veřejnost přístup k informacím o sportech a sportovních zápasech (soutěžích) na území České Republiky. Snahou je poskytování aktualizovaných a přesných informací. Bude-li JF.cz upozorněna na chyby či nesrovnalosti a bude-li to v jejích možnostech, bude se snažit vady odstranit. JF.cz, však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce. Tyto informace nelze považovat za odbornou či právní radu (v případě nutnosti specifické rady se vždy obracejte na kvalifikovaného odborníka či kontakty uvedené u záznamu)

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah JF.cz nemá žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na další subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel, JF.cz není za tento obsah odpovědná. JF.cz se snaží vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a JF.cz nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. JF.cz vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje. Veškeré právní vztahy související s těmito webovými stránkami se řídí právním řádem České republiky, nezávisle na všech dalších okolnostech.

Ochrana osobních údajů

Registrací na portále www.JdemeFandit.cz, uděluje uživatel společnosti JdemeFandit.cz(správci), popř. jeho zaměstnancům, dále jen „JF.cz“, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto osobních údajů uživatele: e-mailové adresy, jména a příjmení. Osobní údaje bude správce prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat manuálně i automaticky (elektronicky) přímo v databázi příslušného systému, na kterém je portál provozován

Současně tímto uživatel potvrzuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou výše uvedené osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem navázání kontaktu s uživatelem pro účely webového portálu www.JdemeFandit.cz (zejména z důvodu ověření platnosti a aktuálnosti zadávaných informací s cílem zvyšování kvality uživatelsky vytvářeného obsahu) a rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) a informací o dalších marketingových akcích JF.cz, prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to do doby, kdy uživatel přímo a účinně zašle JF.cz, informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace ze strany JF.cz nadále zasílány, maximálně však po dobu 5ti let.

JF.cz tímto prohlašuje, že bude shromažďovat shora uvedené osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Užívání cookies souborů

Potál JdemeFandit udržuje v něktrých případech soubory cookies. Důvodem je zajištění chodu portálu a zlepšení jeho použitelnosti pro uživatele.

Používáme cookies v těchto případech:

©2016 JdemeFandit