Podmínky pro uživatele pro přístup a užití webových stránek JdemeFandit.cz

obchodní společnosti JdemeFandit, s.r.o., IČO:05245273, se sídlem č.p. 113, 394 63 Častrov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25086.

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost JdemeFandit, s.r.o. provozuje a spravuje portál s informacemi o sportovních akcích na internetové stránce www.jdemefandit.cz (dále jen "Portál JF.cz"). JdemeFandit s.r.o. pronajímá Portál JF.cz a související služby jiným osobám nabízejícím zboží či služby (dále jen "Dodavatelé") a vyvíjí činnost k tomu, aby Dodavatelé měli možnost prostřednictvím Portálu JF.cz informovat třetí osoby a uzavírat s třetími osobami (dále jen "Uživatelé") smlouvy na využití služeb a/nebo zboží (dále jen "Zprostředkovaná smlouva").
 2. Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek www.jdemefandit.cz (dále jen "Podmínky") upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál JF.cz (dále také jako "Uživatel") při vstupu na Portál JF.cz, a dalším používání Portálu JF.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Uživatel vstupem na Portál JF.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Společnost JdemeFandit s.r.o. může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Společnost JdemeFandit s.r.o informuje Dodavatele o změně Podmínek na Portálu JF.cz zasláním e-mailu, který je uveden v registraci na Portálu JF.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Dodavatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu JF.cz.

II. Použití Portálu JF.cz

 1. Přístup a používání Portálu JF.cz je bezplatné. Dodavatelé i Uživatelé však nesou náklady vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu JF.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. Společnost JdemeFandit s.r.o. není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Dodavatelem.
 3. Společnost JdemeFandit s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 4. Společnost JdemeFandit s.r.o. pronajímá Portál JF.cz Dodavatelům a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Dodavateli na Portálu JF.cz. Společnost JdemeFandit s.r.o. neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu JF.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Dodavatele prostřednictvím Portálu JF.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Společnost JdemeFandit s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu JF.cz.
 5. Společnost JdemeFandit s.r.o. nezaručuje nepřerušený přístup na Portál JF.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu JF.cz. Společnost JdemeFandit s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu JF.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu JF.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu JF.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 6. Kliknutím na některé odkazy na Portálu JF.cz může dojít k opuštění Portálu JF.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů (převážně Dodavatelů).
 7. Společnost JdemeFandit s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Dodavatele i Uživatele na Portál JF.cz.
 8. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu JF.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu JF.cz třetím osobám.

III. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči Společnost JdemeFandit s.r.o. prohlašuje a zaručuje, že: 
  1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, 
  2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti JdemeFandit s.r.o., jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, 
  3. se před zahájením užívání Portálu JF.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami na které je těmito Podmínkami odkazováno (Upozornění o ochraně autorských práv, Ochrana osobních údajů- vložit odkazy.), že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
  4. bude používat Portál JF.cz a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Společnost JdemeFandit s.r.o. právo tyto účty zablokovat a smazat.
 2. Uživatel je povinen při užívání Portálu JF.cz dodržovat právní předpisy. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Společnosti JdemeFandit s.r.o. i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí: 
  1. užívat Portál JF.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
  2.  
  3. komerčně užívat kterékoli části Portálu JF.cz způsobem způsobilým poškodit Společnost JdemeFandit s.r.o. a/nebo Dodavatele, 
  4. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů, 
  5. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu JF.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu JF.cz, 
  6. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu JF.cz. Portál Jf.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Společnosti JdemeFandit s.r.o. který je v souladu s jeho určením.
 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že: 
  1. nebude používat Portál JF.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, 
  2. b) pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu JF.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem "18+" nebo jiným symbolem shodného významu. (zvýhodněná nabídka alkoholu, pokud si u nás vytisknou slevový kod- souvisí s reklamou pivovarů)

IV. Práva a povinnosti Dodavatele

 1. Dodavatel vůči společnosti JdemeFandit s.r.o. prohlašuje a zaručuje, že:
  1. je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem
  2. zastupuje organizaci pořádající sportovní akci nebo jedná na základě dohody s takovou osobou
  3. veškeré údaje, které poskytuje společnosti JdemeFandit s.r.o. jsou pravdivé, úplné, přesné a správné
  4. bude používat Portál JF.cz prostřednictvím ne více nejž jednoho účtu. V případě oprávněného podezření, že Dodavatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má společnost JdemeFandit s.r.o. právo tyto účty zablokovat a smazat.
 2. Dodavatel zadává v administračním rozhraní popisy akcí, které se následně sobrazí uživatelům portálu JF. Dodavatele zaručuje zeména, že:
  1. se sezánámil s významem jednotlivých polí stiskem tlačítka "Nápověda"
  2. vyplněné údaje jsou pravdivé a komplentí v okamžiku zveřejnění akce (nevztahuje se na stav "Koncept")
  3. údaje určené ke zveřejnění má právo zveřenit, zejména vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů
  4. tato pole neobsahují informace nevztahující se ke konkrétní akci (např. reklamu na jiný produkt než samotná sportovní akce)
 3. Dodavatel je povinen udržovat zveřejněné údaje aktuální. Pokud dojde ke změně uvedených skutečností, je Dodavatel povinen tyto údaje neprodleně upravit
 4. Při dodržení smluvních podmínek má Dodavatel právo na zveřejnění své akce na Portále JF.
 5. Před zveřejněním akce je Dodavatel povinnný si zakoupit kredity, které slouží k platbě za zveřejněnou akci. Za tyto kredity zaplatí podle platného ceníku. Za zveřejněněnou akci si Společnost JdemeFandit strhne takový počet kreditů, který se rovná 50% ceny jedné vstupenky v Kč (cena bez omezení a slev).
 6. Při podezření, že Dodavatel neplní smluvní podmínky může společnost JdemeFandit s.r.o. zablokovat zobrazování dotčených akcí do vyjasnění
 7. Při hrubém nebo opakovaném porušování smluvních podmínek, je společnost JdemeFandit oprávněna zrušit Dodavateli účet a zamezit přístupu na Portál JF bez náhrady. Tím není dotčeno následné vymáhání vzniklé škody.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem JF.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu JF.cz realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2016 (datum spuštění webu)
©2016 JdemeFandit